TWENTY YEARS OF RESEARCH OF TEACHING SPECIALISED TRANSLATION AND INTERPRETING: ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS

Keywords: specialized translation in Ukrainian, training model, specifics of specialized translation, specialized translation projects, research prospects

Abstract

The paper reviews the development of specialized translation training methodology in Ukraine on the example of Dictum Factum and UTTU Series projects, as well as in a broader context. The authors argue for the relevance of including specialized translation into the content of university-level translator training. The article shows the dynamics of the specialized translation share in the global amount of translation services in the late 1990s and the early 2000s, as well as the intensification of its investigation among the foreign and Ukrainian researchers. The authors outline the specifics of translator training problems in Ukraine after it gained independence and give grounds for the development of a comprehensive model of specialized translation training for the purpose of the research planning and coordination. The paper formulates the tasks and conditions to be accomplished to achieve the said aim. The researchers describes the model developed within the Mykola Lukash Translation Studies department at V.N.Karazin Kharkiv National University. This model is based on the competence, field-oriented and cyclic approaches. The competence approach relies on the PACTE model (with some distinctions) and includes bilingual, extralinguistic, translation, personal and strategic subcompetences. Thus, the aim of the training is defined as a systematic, purposeful and integrative development of the said subcompetences. The acquisition of skills and subskills is provided for on the basis of their list for each type of translation and interpreting. The system of assessing the latter is an important component of the model. The field-oriented approach implicates a prevalence of specialized translation in the content of training, while the cyclic approach involves organization of exercises in cycles, each of which is based on one text related to a specific topic or subtopic. The paper shows the development of this model in the works of various Ukrainian researchers, as well as its implementation in the published textbooks and other teaching materials. The authors outline the prospects of further research.

References

Біобібліографічний покажчик : Леонід Черноватий / уклад. О. Білоус. Вінниця: Нова книга, 2021. – 198 с. (Почесні професори ЦДПУ імені Володимира Винниченка).

Бондаренко О.С. Профіль письмового перекладача: професійні компетенції очима вишів та індустрії. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». 2018. Вип. 165. – C. 447 – 453.

Ганічева Т. В. Методика навчання майбутніх філологів усного англомовного двостороннього перекладу у галузі прав людини: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2007. – 20 с.

Долинський Є. В. Професійна підготовка майбутніх перекладачів в умовах інформаційно-освітнього середовища університету: монографія. Хмельницький : ФОП Мельник А. А., 2018. – 384 с.

Зінукова Н.В. Усний переклад у зовнішньоекономічній сфері: теорія і методика навчання магістрів- філологів: монографія. Дніпро: Ун-т імені Альфреда Нобеля, 2017. – 424 с.

Міжнародні конвенції у галузі прав людини / Черноватий Л.М., Карабан В.І., Ганічева Т.В., Липко І.П. Вінниця : Нова книга, 2006.– 272 с.

Міщенко А. Глобалізація економіки та світовий стандарт. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». 2012. Вип. 105 (2). – C. 373-378.

Міщенко А. Комп’ютеризовані інструменти перекладача фахової літератури. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». 2010. Вип. 89 (1). – С. 190-197.

Міщенко А. Л. Лінгвістика фахових мов та сучасна модель науково-технічного перекладу: монографія. Вінниця: Нова книга», 2013. – 448 с.

Міщенко А.Л. Перекладацька компетентність та освітній стандарт. Наукові записки. Серія «Філологічні науки». 2017. Вип. 153.– C. 597-603.

Ольховська А. С. Методика навчання майбутніх філологів передачі імплікатур тексту оригіналу в усному перекладі з аркуша з української мови на англійську: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2011. – 21 с.

Ольховська А. С. Теоретичні і методичні засади розвитку фахової компетентності магістрів- перекладачів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук: 13.00.04. Хмельницький, 2018. 39 с.

Ольховська А.С. Розвиток фахової компетентності магістрів-перекладачів засобами інформаційно- комунікаційних технологій: теорія і практика : монографія. Харків: Планета-Принт, 2018а. – 286 с.

Переклад англомовних науково-технічних текстів: енергія, природні ресурси, транспорт : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. / Черноватий Л. М., Ребрій О.В., Кальниченко О.А. та ін. Вінниця: Нова Книга, 2017. – 264 с.

Переклад англомовних текстів у галузі природничих наук: алгебра, геометрія, фізика, хімія : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л. М., Ребрій О. В., Кальниченко О. А., Лук’янова Т.Г.). Вінниця: Нова Книга, 2017. – 240 с.

Переклад англомовного дискурсу в галузі права Європейського Союзу : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л. М., Комарова Т. В., Зінукова Н. В., Липко І.П. та ін. Вінниця: Нова Книга, 2021. – 264 с.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Міжнародні конвенції у галузі прав людини: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л.М. Карабан В.І., Ганічева Т.В., Липко І.П. Вінниця: Нова книга, 2006. – 272 с.

Переклад англомовної громадсько-політичної літератури. Система державного управління США: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л. М., Карабан В.І., Ребрій О.В., Липко І.П., Ярощук І.П. Вінниця: Нова книга, 2006. – 400 с.

Переклад англомовної технічної літератури. Електричне та електронне побутове устаткування. Офісне устаткування. Комунікаційне устаткування Виробництво та обробка металу: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л. М., Карабан В.І., Омелянчук О.О. Вінниця: Нова книга, 2006. – 296 с.

Переклад англомовної юридичної літератури : навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти / Черноватий Л.М. Карабан В.І., Іванко Ю.П., Липко І.П. Вінниця: Нова книга, 2017. – 280 с.

Переклад міжнародних англомовних угод українською мовою: Три базові угоди у галузі прав людини : навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти / Черноватий Л. М., Ганічева Т.В., Зінукова Н.В. та ін. Вінниця: Нова книга, 2015. – 266 с.

Попова О. В. Професійно-мовленнєва підготовка майбутніх перекладачів китайської мови в умовах університетської педагогічної освіти: теоретичний аспект : монографія. Одеса: Південноукр. нац. пед. ун-т ім К. Д. Ушинського, ВОІ СОІУ «Атлант», 2016. – 454 с.

Ребрій О.В. Європейський Союз та інші міжнародні політичні, економічні, фінансові та військові організації: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. Вінниця : Нова книга, 2009. – 240 с.

Ребрій О.В. Основи перекладацького скоропису: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. Вінниця: Нова книга, 2006. – 152 с.

Сімкова І. О. Формування в майбутніх перекладачів професійної компетентності в усному двосторонньому науково-технічному перекладі : монографія. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 260 с

Скиба К.М. Модернізація професійної підготовки перекладачів: стратегічні орієнтири. : монографія. Хмельницький: Термінова поліграфія, 2017. – 120 с.

Червінко Є.О. Методика навчання майбутніх філологів усного послідовного перекладу з української мови англійською з використанням перекладацького скоропису: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: 13.00.02. Київ, 2014. – 22 с.

Черноватий Л. М., Котляров Д.М. Політичний переклад: перші кроки: посіб. для навч. англ. громад.- політ. лексики студ. вищ. закл. освіти. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2005. – 104 с.

Черноватий Л.М. Зміст поняття «фахова компетентність перекладача» як складової методики навчання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2014. № 2 (74). – С. 84-87.

Черноватий Л.М. Методика викладання перекладу як спеціальності: підручник для студ. вищих заклад. освіти за спец. «Переклад». Вінниця: Нова Книга, 2013. – 376 с.

Черноватий Л.М. Проблематика досліджень у галузі методики навчання перекладу як спеціальності. Вісник Харк. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. 2004. № 635. – С. 192-197.

Черноватий Л.М. Система вправ і завдань як категорія методики навчання перекладу. Іноземні мови. 2018. №. 2. – С.19-26.

Черноватий Л.М., Царьова С.О. Переклад текстів англомовних засобів захисту інтелектуальної власності: патенти, знаки для товарів та послуг: навч. посіб. для студ. вищ. закл. освіти. Вінниця: Нова книга, 2011. – 304 с.

Acquiring translation competence: hypotheses and methodological problems in a research project / Beeby A. et al. Investigating Translation; Beeby A., Ensinger D., Presas M. (eds.). Amsterdam: John Benjamins. 2000. – P. 99-106.

Biel Ł. Professional Realism in the Legal Translation Classroom: Translation Competence and Translator Competence. Meta. 2011. Vol. 56. No 1. – P. 162–178. https://doi.org/10.7202/1003515ar

Bowker L. Using Specialized Monolingual Native-Language Corpora as a Translation Resource: A Pilot Study. Meta. 1998. Vol. 43. No 4. – P. 631–651. https://doi.org/10.7202/002134ar

Davies M., Scott-Tennent, C., Rodrнguez Torras F. (). Training in the Application of Translation Strategies for Undergraduate Scientific Translation Students. Meta. 2001. Vol. 46. No 4. P. 737–744. https://doi.org/10.7202/002490ar

Harvey M. What’s so special about legal translation? Meta. 2002. Vol. 47. N 2. – P. 177–185. https://doi.org/10.7202/008007ar

Malmkjaer K. (). Love thy Neighbour: Will Parallel Corpora Endear Linguists to Translators? Meta. 1998. Vol. 43. No 4. – P. 534–541. https://doi.org/10.7202/003545ar

Maniez F. Extraction d’une phraséologie bilingue en langue de spécialité : corpus parallèles et corpus comparables. Meta. 2001. Vol. 46. No 3. – P. 552–563. https://doi.org/10.7202/003549ar

Resche C. An Approach to Interface Terminology: The Example of Environmental Economics in English as a Foreign Language. Meta. 2000. Vol. 45. No. 4. – P. 628–645. https://doi.org/10.7202/003941ar

Wakabayashi J. Teaching medical translation. Meta. 1996. Vol. 41. N 3. – P. 356–365. https://doi.org/10.7202/004584ar

Zanettin F. Bilingual Comparable Corpora and the Training of Translators. Meta. 1998. Vol. 43. No 4. – P. 616–630. https://doi.org/10.7202/004638ar

Published
2021-02-22
Section
Linguacultural, sociocultural and intercultural problems of translation